15. 3. 2023, Výzvy a open calls

Výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění pro rok 2023: Krátkodobá mobilita – Go and See (1. kolo)

Zásady výběrového řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění pro rok 2023: Krátkodobá mobilita – Go and See (1. kolo)

Výzva je otevřena pro akce konané od 1. 1. 2023 do 11. 12. 2023
Cíl výzvy: Cílem výzvy je posílení mezinárodní spolupráce a profesní růst umělců a kulturních pracovníků prostřednictvím individuálních výjezdů na akce v zahraničí. Výzva je vyhlášena v rámci projektu „Programy IDU na podporu mobility a obchodních misí do zahraničí profesionálů z oblasti KKS“ (NPO – Status umělce – Výzva č. 5/2022 – Mobilita II. – 0215)

1) UZNATELNÉ OBORY

Žádosti lze předkládat pouze za níže uvedené obory a interdisciplinární a přesahové projekty s významným podílem jedné z níže uvedených složek:

scénická umění: divadlo, tanec, nový cirkus
hudba
literatura
výtvarné umění včetně designu
architektura
kulturní management

2) PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ PODPORY

  • Žadatel může být z programu podpořen v jednom kalendářním roce pouze jedenkrát.
  • Žadatel je v žádosti povinen uvést konkrétní důvody pro výjezd do dané země a jeho následné dopady a musí být aktivní v oblasti českého umění.
  • Žadatel musí být starší 18 let v den podání žádosti a musí mít daňový domicil v ČR.
  • Výjezd více zástupců z jedné organizace na jednu akci podléhá rozpočtovým možnostem programu. Pokud takový případ nastane, je nutné uvést v žádosti o podporu zdůvodnění.
  • Program není určený k financování právnických osob/subjektů.
  • Zahraniční výjezd musí mít své opodstatnění a konkrétní záměr žadatele v dané zemi. Zahraniční výjezd musí mít nekomerční charakter.
  • Zahraniční výjezd nemůže mít charakter stáže, studijního či rezidenčního pobytu a nesmí být součástí studentské nebo pedagogické mobility (např. v rámci doktorského studia). Podpora se nevztahuje na dlouhodobé pobyty, např. na výjezd na měsíční workshop, stáž či rezidenční pobyt v zahraničí.
  • Program není určený pro přímé financování vzniku nebo prezentace uměleckého díla (např. na přepravu a nákup materiálu v případě výstav; financování nazkoušení či hostování inscenace apod.). Na podporu výjezdů do zahraničí uměleckých souborů slouží jiné grantové nástroje Ministerstva kultury ČR.
  • Pokud v cílové destinaci nepanuje politická nestabilita, nevykazuje nefunkční infrastrukturu nebo to neodporuje pravidlům hospodárnosti, doporučuje se příkazníkovi v souladu s principy udržitelné mobility použít pro cesty do 700 km pozemní veřejnou dopravu. Příkazník se zavazuje dbát při realizaci záležitosti veškerých zdravotních, bezpečnostních a dalších doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR a zajistit si na vlastní náklady odpovídající cestovní pojištění.
  • Zahraniční výjezd musí být po všech stránkách realizována a účetně ukončena v kalendářním roce 2023. Výjezd musí být realizován nejpozději do 11. 12. 2023.

3) UZNATELNÉ NÁKLADY

Podpora bude udělena na základě příkazní smlouvy a bude vyplacena po realizaci akce na základě dodání závěrečné zprávy, příp. splnění dalších smluvních podmínek.

Podle podmínek poskytnuté podpory je DPH neuznatelným nákladem. S ohledem na podmínky poskytnuté podpory poskytne dodavatel Institutu umění – Divadelnímu ústavu příspěvek na jeho kulturní činnost ve výši fakturované DPH. Institut umění – Divadelní ústav je oprávněn započíst vzájemné závazky a pohledávky i bez souhlasu dodavatele.

Výše příspěvku na dopravu je stanovena paušální částkou podle vzdálenosti od výchozí destinace v ČR následujícím způsobem:
– Evropa – státy sousedící s ČR: 4.000,- Kč
– Evropa – ostatní státy: 10.000,- Kč
– Mimoevropské země: 20.000,- Kč

Výše příspěvku na ubytování je stanovena paušální částkou 2.000,- Kč / den pobytu.
Další uznatelné náklady: registrační poplatek a/nebo vstupenky na akci

4) KRITÉRIA HODNOCENÍ A VÝBĚRU

Žádosti posuzuje Komise pro krátkodobou mobilitu složená z externích expertů a zástupců IDU tak, aby byl každý obor jmenovaný v části 1a) zastoupen. Komisi jmenuje jako svůj poradní orgán ředitelka IDU, její složení a činnost jsou upraveny statutem a jednacím řádem, který je vydán formou Příkazu ředitelky IDU.

Kritéria hodnocení:

-mezinárodní význam hostitelské organizace nebo aktivity a její přínos pro rozvoj příslušného oboru v ČR;
-dosavadní výsledky činnosti žadatele, jeho způsobilost pro navázání mezinárodní spolupráce a jeho schopnost předat poznatky z účasti na profesní akci v zahraničí v dalších aktivitách;
-přiměřenost nákladů. U opakovaně podpořených žadatelů komise přihlíží k dopadům výjezdu nebo aktivity pro daný obor a ke kvalitě vypracování závěrečných zpráv či materiálů.
-Komise posuzuje všechny žádosti bez ohledu na proporcionální zastoupení jednotlivých oborů.
Žádosti budou posuzovány z následujících hledisek:

-obsahová kvalita a soulad s cílem výzvy;
-přiměřenost rozpočtu;
-formální zpracování;

5) PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Online formulář najdete ZDE 
Termín pro podání žádostí: 20. 3. 2023 (23:59)

Seznam povinných příloh:

CV – zkušenosti a znalost oboru formou popisu svých aktivit
motivační dopis
specifikace akce
kopie dokladu o trvalém, nebo přechodném bydlišti v ČR (platí pouze pro cizí státní příslušníky)

6) POVINNOST ŽADATELE

Podpořený žadatel bude ve všech elektronických (případně tištěných) propagačních materiálech ke studijnímu pobytu uvádět povinná loga Národního plánu obnovy, Next Generation EU, Ministerstva kultury ČR, IDU a PeformCzech a dále prohlášení „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“. Loga jsou ke stažení na tomto odkaze: https://www.performczech.cz/cs/o-nas.

Kontaktní osoba: Pavel Štorek, pavel.storek@idu.cz