GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Tyto zásady vydané v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) společností CIRQUEON, z.ú., IČO 28162919, se sídlem Vlastislavova 603/11, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsanou v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. U 912 (dále jen „Správce“), mají za cíl zajištění informační povinnosti Správce dle čl. 13 a 14 Nařízení.

 

Kontaktní údaje Správce:

CIRQUEON, z.ú.

Vlastislavova 603/11
140 00 Praha 4
info@cirqueon.cz

 

Kategorie osobních údajů, které Správce zpracovává, a kategorie dotčených subjektů údajů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat za použití konkrétních identifikátorů či prvků.

Subjekty údajů, tj. fyzickými osobami, jejichž osobní údaje Správce zpracovává, jsou kurzisté, účastníci workshopů či příměstských táborů a jejich zákonní zástupci či pedagogický doprovod, dále obchodní partneři, residenti a další uživatelé prostor Správce a registrovaní příjemci newsletterů, dále společně jen „Subjekt údajů“.

 

Kategorie osobních údajů (jejichž rozsah se liší v závislosti na Subjektu údajů a povaze našeho vztahu)

·       Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu a v případě obchodních partnerů také adresa sídla a IČ.

·       Kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefonní číslo a emailová adresa.

·       Fakturační a bankovní údaje – údaje uvedené na daňovém dokladu, včetně bankovního spojení.

·       Obrazové a zvukové záznamy a fotografie kurzistů, účastníků workshopů a příměstských táborů (případně jejich doprovodu) a dále residentů či dalších uživatelů prostor Správce.

·       Údaje o zdravotním stavu – údaje o zdravotním omezení pro účely účasti a zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti na kurzu, workshopu nebo příměstském táboře.

·       Údaje o účasti na kurzu a pobytu v prostorách Správce.

 

Právní základy a účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pokud:

1.     Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto Subjektu údajů.

Jedná se o tyto účely:

·       Vytvoření nabídky služeb

·       Komunikace se Subjektem údajů

·       Procesy spojené s identifikací Subjektu údajů

·       Poskytování služeb

2.     Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Jedná se o tyto účely:

·       Plnění zákonných daňových a účetních povinností.

V případně odmítnutí poskytnutí údajů zpracovávaných na základě plnění smlouvy nebo plnění právní povinnosti nelze poskytovat naše služby.

3.     Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany.

Jedná se o tyto účely:

·       Vymáhání pohledávek a ostatní zákaznické spory.

·       Vyhodnocování platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek.

4.     Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro daný účel.

 

Jedná se o tyto účely:

·       Evidence zdravotního omezení pro účely účasti a zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti na kurzu, workshopu nebo příměstském táboře.

·       Zasílání informačních a obchodních sdělení Správce.

·       Pořízení a zveřejnění fotografií a audiovizuálních záznamů z kurzů, workshopů, příměstských táborů či jiných akcí.

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, z příslušné legislativy, či oprávněného zájmu správce, nebo dle uděleného souhlasu.

·       Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, rozumí se dobou zpracování osobních údajů v souladu s oprávněným zájmem správce doba tří (3) let od okamžiku vzniku právního důvodu pro zpracování osobních údajů.

·       Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, rozumí se dobou zpracování osobních údajů z důvodu splnění smlouvy nebo zadání poptávky doba trvání smluvního vztahu a tří (3) let od ukončení smluvního vztahu nebo zadání poptávky.

·       Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, budou osobní údaje udělené na základě souhlasu subjektu údajů zpracovávány po dobu pěti (5) let, případně do odvolání souhlasu, pokud tak nastane dříve.

·       Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, Správce omezí zpracování osobních údajů, jakmile tak v souladu s právním důvodem zpracování bude moci učinit a po uplynutí doby zpracování osobních údajů tyto řádně a bezpečně zlikviduje.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů příslušnému správci poskytl, a to v souvislosti s udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů, uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnou legislativou či k plnění zákonných povinností správce.

 

Způsob zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně, zde však v minimálním rozsahu, které nemá pro subjekt údajů právní účinky nebo by se ho obdobným způsobem významně dotýkal (nedochází k automatizovanému rozhodování).

 

Sdílení osobních údajů s jinými správci a zpracovateli

Vaše osobní údaje může Správce předat jakékoli spolehlivé třetí straně, která pro něj zajišťuje administrativní nebo technickou podporu, marketingovou obchodní činnost či kterou Správce využívá k externí komunikaci a propagaci. Bude se jednat zejména poskytovatele IT web-hostingových služeb, sociální sítě, distributorské společnosti, poskytovatele platebních brán a platební instituce či poskytovatele účetních služeb.

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny úřadům a orgánům státní správy, pokud tak vyžaduje zákon, externím poradcům a dalším osobám vázaným povinností mlčenlivosti.

Příjemci osobních údajů se nacházejí na území České republiky či v jiném členském státě Evropského hospodářského prostoru, s výjimkou využití služeb sociálních sítí a služeb online marketingu tedy nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí. Pokud jde o zpracování osobních údajů poskytovateli sociálních sítí a služeb online marketingu a případné předání do třetích zemí, odkazujeme na příslušná oznámení o zpracování osobních údajů těchto poskytovatelů.

 

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů je informován o svém právu:

·       Požadovat od správce přístup k osobním údajům;

·       Na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů;

·       Vznést námitku proti zpracování,

·       Na přenositelnost údajů za podmínek stanovených Nařízením;

·       Na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, byl-li udělen;

·       Nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí vč. profilování.

Z těchto práv nicméně existují určité výjimky. Například není možné vymazat Vaše osobní údaje, pokud zákon vyžaduje, abychom je uchovávali. Podobně Vám můžeme odmítnut přístup k Vašim osobním údajům, pokud bychom Vám tímto zpřístupnili osobní údaje jiné osoby nebo pokud nám zákon brání takové údaje sdělit.

Nevyhoví-li Správce žádosti Subjektu údajů, má Subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.

 

ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Co jsou cookies a k čemu se používají?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Téměř každá webová stránka využívá technologii cookies pro zajištění fungování stránek a optimalizaci vzhledu a funkčnosti. Cookies též přispívají k tomu, že Vaše interakce s webovými stránkami jsou bezpečnější a rychlejší, protože cookies si umí zapamatovat po určitou dobu Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli.

Údaje získané prostřednictvím cookies nezpřístupňujeme třetím osobám s výjimkou případů uvedených dále.

Jaké druhy cookies a dalších nástrojů používáme?

Podle funkce a účelu, pro které jsou užívány, se cookies typicky dělí do následujících kategorií, které jsou užívány na této webové stránce:

·        Nezbytně nutné cookies Vám umožní pohyb po webové stránce a využití jejích základních funkcí. Tyto cookies jsou nezbytné pro použití této webové stránky. Doba platnosti těchto cookies je 365 dní.

·        Analytické a výkonnostní cookies nám umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a získat informace o tom, jak je webová stránka používána (např. jaké stránky uživatel otevírá nejčastěji a jestli uživatel dostává z některých stránek hlášení o chybě). To nám pomáhá vylepšit fungování webové stránky například tak, že zajišťujeme, aby uživatelé snadno našli to, co hledají. Doba platnosti těchto cookies je 365 dní.

Co dělat, když si nepřejete, aby se ukládaly cookies?

Většina prohlížečů má počáteční nastavení umožňující příjem cookies. Pokud si přejete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby cookies odmítal nebo aby vás varoval, kdykoli jsou cookies zasílány. Rovněž lze ve Vašem prohlížeči nastavit prohlížení webových stránek v anonymním okně, kdy rovněž nebudou cookies zasílány. Cookies můžete ze svého počítače nebo mobilního zařízení také kdykoliv vymazat, a to prostřednictvím nastavení prohlížeče. Odmítnutí cookies na stránce, kterou jste navštívili, však může způsobit, že na určité oblasti stránky nebudete moci vstoupit, některé funkce mohou být potlačeny nebo při návštěvě stránky nebudete moci přijímat osobní informace.

O použití cookies na našich webových stránkách jste informováni prostřednictvím tzv. cookie banneru, který se Vám zobrazí při první návštěvě našich webových stránek, případně poté, co došlo k odstranění dříve uložených cookies z Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Zde můžete udělit souhlas s analytickými a výkonnostními cookies popsanými výše.

Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud nastavením internetového prohlížeče odmítnete užívání a ukládání cookies ve Vašem počítači, budete moci užívat naši webovou stránku i nadále, některé možnosti a funkce však nemusí fungovat správně.

Zpracování osobních údajů provozovateli sociálních sítí

Naše webové stránky obsahují odkazy na sociální sítě, například ikony Facebook, YouTube, Instagram nebo Flickr, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, typicky se může jednat o IP adresu a navštívené stránky či může docházet k implementaci cookies do Vašeho prohlížeče. Zpracování uvedených osobních údajů se řídí zásadami přijatými provozovateli těchto sociálních sítí, které jsou dostupné na následujících stránkách:

·       Facebook, Instagram, YouTube, Flickr