Alice Rende FORA

Fora znamená v portugalštině, sardinštině, okcitánštině a katalánštině „venku“.

V představení se pohyby vyvíjejí v reakci na podněty, které vyvolává scénografie, světlo a zvuk. Je to trajektorie založená na přeměně hrozby v potěšení. Představení se odehrává v napětí mezi vězením, které je zároveň ochranou, a svobodou, která je zároveň závratí.

Scénografii tvoří plexisklový box s jediným otvorem v horní části, inspirovaný vitrínami muzeí 19. století. Jeho průhledné stěny, které jsou zpočátku hrozbou, se postupně stanou strategií, jak uniknout a nakonec díky zvuku a světlům i zdrojem fantazie.
Zvuk je vytvářen živě přímo během představení. Mikrofony snímají zvuky z dechů, pohybů, pádů a skluzů, které performerka vydává. Tyto zvuky jsou postupně transformovány do violoncellových harmonií díky nahrávkám od hudebníka Gaspara Clause.
Světla mají roli hybatele. Jde o rozhovor performerky s jejími stíny a jejími odrazy, které vytvářejí metamorfózy, jež ji vedou k tomu, aby vyšla ven.

work in progress: 2. 12. 2023 / 18:00 / CIRQUEON LAB (Petrohradská 3)

Co-funded by the Creative Europe programme of the European Union, circusnext, Ministerstvo kultury, Magistrát hlavního města Prahy a Ville de Paris & Institut Français. Projekt je podpořen prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Alice Rende je laureátkou circusnext.

_______________
Fora means ‘outside’ in Portuguese, Sardinian, Occitan, Catalan.

In this performance the movements are developed in response to stimuli posed by the scenography and fed by light and sound. It is a trajectory based in transform a threat into pleasure. This show takes place in tension between prison, which is also a protection, and freedom, which is also vertigo.

The scenography is a Plexiglas box with a single opening at the top, inspired by the showcases of anatomical museums of the 19th century. Its transparent walls which are at the beginning a threat, little by little will become a strategy to escape and, finally, a source of fantasy thanks to sound and lights.

The sound is made in direct during the performance. Piezoelectric microphones are used to pick up sounds from breaths, movements, falls and slides produced by the performer against the plexiglass surface. These noises are gradually transformed into cello harmonies thanks to the recordings made by the musician Gaspar Claus.

The lights have a driving role. It is a conversation of the performer with her shadows and her reflections which generate metamorphoses, which lead her to come out.

Alice Rende is a laureate of circusnext.